ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191010AA01-01
THASS20191010AB01-01
THASS20191010AC01-01
THASS20191010AD01-01
THASS20191010AE01-01
THASS20191010AF01-01
THASS20191010AG01-01
THASS20191010AH01-01
THASS20191010AI01-01
THASS20191010AJ01-01
THASS20191010AK01-01
THASS20191010AL01-02
THASS20191010AL02-02
THASS20191010AM01-02
THASS20191010AM02-02
THASS20191010AN01-02
THASS20191010AN02-02
THASS20191010AO01-02
THASS20191010AO02-02
THASS20191010AP01-03
THASS20191010AP02-03
THASS20191010AP03-03
THASS20191010AQ01-05
THASS20191010AQ02-05
THASS20191010AQ03-05
THASS20191010AQ04-05
THASS20191010AQ05-05
THASS20191010AR01-03
THASS20191010AR02-03
THASS20191010AR03-03
THASS20191010AS01-01
THASS20191010AT01-02
THASS20191010AT02-02
THASS20191010AU01-03
THASS20191010AU02-03
THASS20191010AU03-03
THASS20191010AV01-01
THASS20191010AW01-01
THASS20191010AX01-01
THASS20191010AY01-15
THASS20191010AY02-15
THASS20191010AY03-15
THASS20191010AY04-15
THASS20191010AY05-15
THASS20191010AY06-15
THASS20191010AY07-15
THASS20191010AY08-15
THASS20191010AY09-15
THASS20191010AY10-15
THASS20191010AY11-15
THASS20191010AY12-15
THASS20191010AY13-15
THASS20191010AY14-15
THASS20191010AY15-15
THASS20191010AZ01-01
THASS20191010BA01-01
THASS20191010BB01-01
THASS20191010BC01-01
THASS20191010BD01-03
THASS20191010BD02-03
THASS20191010BD03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119104149414309
5119104149414909
5119104149414509
5119104149414809
5119104149414409
5119104149415109
5119104149415609
5119104149414609
5119104149416509
5119104149414709
5119104149415009
5119104149415909
5119104149416709
5119104149415209
5119104149416109
5119104149415309
5119104149417109
5119104149416209
5119104149415409
5119104149416309
5119104149415509
5119104149416409
5119104149415709
5119104149418309
5119104149416609
5119104149418609
5119104149417409
5119104149417909
5119104149419009
5119104149419409
5119104149415809
5119104149417009
5119104149416009
5119104149416809
5119104149417609
5119104149417509
5119104149418009
5119104149416909
5119104149418709
5119104149419509
5119104149419709
5119104149419109
5119104149419909
5119104149417209
5119104149420109
5119104149417709
5119104149419809
5119104149420309
5119104149418109
5119104149420009
5119104149418509
5119104149420209
5119104149418909
5119104149418209
5119104149419209
5119104149418409
5119104149419609
5119104149417309
5119104149418809
5119104149417809
5119104149419309
ผู้รับ
คุณธานี อยู่เจริญ
คุณ เฉลิมพร เฉลิมลอย
คุณบัณฑิตา เสถียรพัฒนากูล
บริษัท ออโตเมชั่น เทคนิคอล เอเซีย จำกัด
คุณ อนรรคนงค์ จันทร์พาหิรกิจ
คุณนนทกร เฟื่องฟู
คุณ ภารดี  โกยวานิช
คุณ กิติพงศ์  ส่งศิริ
คุณ นิลิน นทีวุฒิกุล
บริษัท เจบี รีเฟรชชิ่ง ไอซ์เซซ จำกัด
คุณ โชติรส ยอดเดชา
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด/ คุณเอกพงษ์ ช่วยอินทร์
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด/ คุณเอกพงษ์ ช่วยอินทร์
คุณอนุวัฒน์ กฤษดาเรืองศรี
คุณอนุวัฒน์ กฤษดาเรืองศรี
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ ศุภชัย  จ้อยกันเจียก
คุณ จิตรอารี  พูลสวัสดิ์
คุณ จิตรอารี  พูลสวัสดิ์
บริษัท วิชวล ไบร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิชวล ไบร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิชวล ไบร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำกัด
บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำกัด
บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำกัด
บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำกัด
บริษัท ธัญญผล วิศวกรรม จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณ มัทนา  แซ่ลี้
ร้านเสริมศิริรุ่งเรือง
ร้านเสริมศิริรุ่งเรือง
คุณกนิษฐา  อุตตราพัธ
คุณกนิษฐา  อุตตราพัธ
คุณกนิษฐา  อุตตราพัธ
คุณ สิริพร ทรัพยะประภา
คุณเกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณภมรเทพ นิลมานนท์
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ กฤตยา มงคลวงษ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน คุณ ณัฏฐณิชา  ทองทวี
บริษัท เจอาร์ อโกรเคมีคอล (1999) จำกัด
บริษัท กู๊ดวิล เคมีคอล แอนด์ มาเก็ตติง จำกัด
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
ชื่อลูกค้า
คุณสิริกัญญา ศรีรัตน์
คุณ อังสุมาลย์ นาเมืองรักษ์
คุณ รุ่งทิวา ทองสุข
คุณนิรุต  พืชผล (ดุ่ย)
คุณ ณัญวดี  แก้วเพ็ชร
คุณรตินันท แก้วเปี้ย
บริษัท เคทูเจ จำกัด
คุณจิระภา เกรียงไกรวณิช *ส่งพาณิชสาย 5 เท่านั้น*
บริษัท ใบบุญ ริบบิ้น จำกัด
คุณ วรรณี ออเจริญรุ่งเรือง  (โรงงาน)
ร้านเพชรลดาเซอร์วิส / คุณเพชรลดา สวยรูป
คุณปทุมพร แก้ววงศ์
ไพรสน ยอดบุญมา
คุณ ชาติชาย ชวนชื่น
ร้านนครประมง
คุณ  จุฑามาศ มณีวงศ์
ร้านปิร้นอิงค์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
ร้าน วัลงาม (คุณจิราพร)
สิริพร ทรัพยะประภา
บริษัท เอ.เอส.พี ซัพพลายภูเก็ต จำกัด (คุณ อรอุมา ธนกิติธรรม)
คุณ วรศักดิ์ ล้อมเกษมสุข
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี ร้านกระเป๋าแบรนด์แท้ จัดส่งสินค้าให้ที่ร้านด้วยค่ะ
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
บจก.ไนน์สตาร์ฟู้ด สาขา 0001
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
จิตติ์เจริญขนส่ง สาย 3 ซอย 4 โทร.02-8881065/081-6180075
จัดส่งให้ลูกค้า
ภูเก็ตนิติธรรมมานนท์ขนส่ง สาย 3 เยื้องสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
เรืองกิจร้อยเอ็ด สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร.02-8874325-6
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115642835TH
EI115642794TH
EI115642817TH/EI115642803TH
EI115642785TH
PD122510935TH
EI115642777TH
PD122510944TH
เล่มที่ 494 เลขที่ 24696
เล่มที่ 247 เลขที่ 12347
เล่มที่ 247 เลขที่ 12348
เล่มที่ 247 เลขที่ 12349
5319100136126
5319100136164
เลขที่ 629083399
เล่มที่ 0655 เลขที่ 32707
เล่มที่ 448 เลขที่ 22388
เลขที่ 19590
 
เล่มที่ 1557 เลขที่ 77806
เล่มที่ 013 เลขที่ 00644
เล่มที่ 914 เลขที่ 44
เล่มที่ 635 เลขที่ 31749