ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190704AA01-01
THASS20190704AB01-01
THASS20190704AC01-01
THASS20190704AD01-01
THASS20190704AE01-01
THASS20190704AF01-01
THASS20190704AG01-02
THASS20190704AG02-02
THASS20190704AH01-04
THASS20190704AH02-04
THASS20190704AH03-04
THASS20190704AH04-04
THASS20190704AI01-02
THASS20190704AI02-02
THASS20190704AJ01-01
THASS20190704AK01-02
THASS20190704AK02-02
THASS20190704AL01-01
THASS20190704AM01-04
THASS20190704AM02-04
THASS20190704AM03-04
THASS20190704AM04-04
THASS20190704AN01-01
THASS20190704AO01-01
THASS20190704AP01-01
THASS20190704AQ01-01
THASS20190704AR01-01
THASS20190704AS01-03
THASS20190704AS02-03
THASS20190704AS03-03
THASS20190704AT01-15
THASS20190704AT02-15
THASS20190704AT03-15
THASS20190704AT04-15
THASS20190704AT05-15
THASS20190704AT06-15
THASS20190704AT07-15
THASS20190704AT08-15
THASS20190704AT09-15
THASS20190704AT10-15
THASS20190704AT11-15
THASS20190704AT12-15
THASS20190704AT13-15
THASS20190704AT14-15
THASS20190704AT15-15
THASS20190704AU01-02
THASS20190704AU02-02
THASS20190704AV01-01
THASS20190704AW01-01
THASS20190704AX01-05
THASS20190704AX02-05
THASS20190704AX03-05
THASS20190704AX04-05
THASS20190704AX05-05
THASS20190704AY01-02
THASS20190704AY02-02
THASS20190704AZ01-04
THASS20190704AZ02-04
THASS20190704AZ03-04
THASS20190704AZ04-04
THASS20190704BA01-01
THASS20190704BB01-02
THASS20190704BB02-02
THASS20190704BC01-01
THASS20190704BD01-01
THASS20190704BE01-01
THASS20190704BF01-04
THASS20190704BF02-04
THASS20190704BF03-04
THASS20190704BF04-04
THASS20190704BG01-01
THASS20190704BH01-01
THASS20190704BI01-01
THASS20190704BJ01-02
THASS20190704BJ02-02
THASS20190704BK01-04
THASS20190704BK02-04
THASS20190704BK03-04
THASS20190704BK04-04
THASS20190704BL01-01
THASS20190704BM01-02
THASS20190704BM02-02
THASS20190704BN01-01
THASS20190704BO01-02
THASS20190704BO02-02
THASS20190704BP01-01
THASS20190704BQ01-08
THASS20190704BQ02-08
THASS20190704BQ03-08
THASS20190704BQ04-08
THASS20190704BQ05-08
THASS20190704BQ06-08
THASS20190704BQ07-08
THASS20190704BQ08-08
THASS20190704BR01-03
THASS20190704BR02-03
THASS20190704BR03-03
THASS20190704BS01-01
THASS20190704BT01-03
THASS20190704BT02-03
THASS20190704BT03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019073558647749
5019073558648649
5019073558647849
5019073558648849
5019073558647949
5019073558648949
5019073558648049
5019073558649049
5019073558648149
5019073558649549
5019073558648549
5019073558649149
5019073558648249
5019073558649849
5019073558648349
5019073558649249
5019073558648449
5019073558649449
5019073558654149
5019073558649749
5019073558654849
5019073558650649
5019073558655949
5019073558651649
5019073558656649
5019073558652549
5019073558657449
5019073558653449
5019073558653649
5019073558649949
5019073558654349
5019073558655249
5019073558650549
5019073558656049
5019073558651149
5019073558656849
5019073558652049
5019073558654249
5019073558652849
5019073558650049
5019073558655149
5019073558650849
5019073558655849
5019073558651449
5019073558656549
5019073558652349
5019073558653249
5019073558657149
5019073558653949
5019073558650149
5019073558654749
5019073558650949
5019073558655649
5019073558651749
5019073558656449
5019073558652449
5019073558657349
5019073558653149
5019073558650349
5019073558654949
5019073558651349
5019073558655749
5019073558652249
5019073558656749
5019073558653349
5019073558657649
5019073558654049
5019073558657949
5019073558654449
5019073558655349
5019073558650249
5019073558656149
5019073558651249
5019073558656949
5019073558651949
5019073558657749
5019073558652749
5019073558651049
5019073558655449
5019073558653549
5019073558656349
5019073558650449
5019073558657249
5019073558651849
5019073558657849
5019073558652649
5019073558653749
5019073558654649
5019073558650749
5019073558652149
5019073558651549
5019073558653049
5019073558655549
5019073558653849
5019073558656249
5019073558657049
5019073558654549
5019073558815549
5019073558815749
5019073558815649
5019073558815849
ผู้รับ
คุณ จารุภัทร์
คุณ กุลภพ  อุ่นพรเลิศ
คุณบุญเลิศ ปลื้มกมล
คุณเกริก โรจนมงคล
คุณ วิลาวัลย์  สุริยะฉาย
คุณปุณิดา สุขศรี
คุณ ภัทรพงษ์พันธ์ เหลาบุญมา
คุณ ภัทรพงษ์พันธ์ เหลาบุญมา
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
คุณ ศุภชัย  บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
ร้าน GUN Smart&Tactical Shop
ร้าน GUN Smart&Tactical Shop
บริษัท สิริโฉม จำกัด /คุณ สิริพิมล
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
คุณอรอุมา ทองยวน
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คุณ สถิตย์ ลิ้มมณีวิจิตร
บริษัท จีทีซี จำกัด
คุณพิชญา รอดรัตน์
คุณ อุบล  นนทนำ
คุณ ธนากร  แจ่มนิยม
บริษัท นิว พ้อยท์ วิศวกรรม จำกัด
บริษัท ที อี คิว จำกัด /คุณวาสนา บัญชี
บริษัท ที อี คิว จำกัด /คุณวาสนา บัญชี
บริษัท ที อี คิว จำกัด /คุณวาสนา บัญชี
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ศรัญญู กูโน
คุณ ศรัญญู กูโน
คุณ จารุวรรณ ปัญญาทิพย์
บริษัท โคอิ เตะ(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณ สุทัศน์ อ่อนน้อม
คุณวิกานดา ทับนาค
คุณวิกานดา ทับนาค
บริษัท อินจีเนียส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โตโยโมริ จำกัด
คุณ สมร  ไพธิ์งาม
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณ ชาคริต  พุธละ
คุณ ศิริรัตน์  จั่นเพ็ชร
บริษัท  สตาร์  อินโนเวชั่น  จำกัด
บริษัท  สตาร์  อินโนเวชั่น  จำกัด
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณ นันทวดี  วุฒิกุล
คุณนิรอบียะห์ มะแซ
บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด
บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด
คุณ พิมพ์รัมภา พงษ์พิทักษ์
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด.
บริษัท  ทีเคดับบลิว กรุ๊ป จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตย์ดีไซน์แอนด์เดคคอร์เรท
คุณ วรรณิภา
คุณ วรรณิภา
คุณ วรรณิภา
คุณภิญญพงษ์ ถิระชัยอนันต์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
ชื่อลูกค้า
คุณ ธัญวัลย์
คุณ ลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ
คุณณัฐชนานันท์  กิตติณิชกานต์
คุณแพรพลอย พิกาศ
บริษัท นวมิตร อุตสาหกรรม จำกัด คุณ วาสนา กลั่นน้ำทิพย์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167318235TH
PD167318249TH
PD167318221TH
PD167318218TH
ED850681365TH
จำนวน
1 ชิ้น 0.72
1 ชิ้น 2.00
1 ชิ้น 0.99
1 ชิ้น 1.28
1 ชิ้น 0.06