ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190305AB01-01
THASS20190305AC01-02
THASS20190305AC02-02
THASS20190305AD01-02
THASS20190305AD02-02
THASS20190305AE01-03
THASS20190305AE02-03
THASS20190305AE03-03
THASS20190305AG01-01
THASS20190305AI01-01
THASS20190305AJ01-03
THASS20190305AJ02-03
THASS20190305AJ03-03
THASS20190305AK01-02
THASS20190305AK02-02
THASS20190305AL01-03
THASS20190305AL02-03
THASS20190305AL03-03
THASS20190305AM01-01
THASS20190305AN01-02
THASS20190305AN02-02
THASS20190305AO01-01
THASS20190305AP01-01
THASS20190305AQ01-02
THASS20190305AQ02-02
THASS20190305AR01-02
THASS20190305AR02-02
THASS20190305AS01-02
THASS20190305AS02-02
THASS20190305AT01-01
THASS20190305AU01-01
THASS20190305AV01-01
THASS20190305AW01-01
THASS20190305AX01-01
THASS20190305AY01-04
THASS20190305AY02-04
THASS20190305AY03-04
THASS20190305AY04-04
THASS20190305AZ01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019032888814349
5019032888813949
5019032888814549
5019032888814249
5019032888814649
5019032888814049
5019032888814449
5019032888814149
5019032897588159
5019032897587959
5019032897588759
5019032897588059
5019032897588459
5019032897588359
5019032897588859
5019032897588659
5019032897589059
5019032897588259
5019032897589159
5019032897588559
5019032897589559
5019032897590159
5019032897590259
5019032897589359
5019032897590359
5019032897589259
5019032897590459
5019032897589759
5019032897589859
5019032897590959
5019032897589959
5019032897589459
5019032897590059
5019032897967759
5019032897968159
5019032897967959
5019032897968259
5019032897967859
5019032898120959
ผู้รับ
คุณ สุวัจนา อนันต์
คุณ ชัยเกษม  บัวบุญ
คุณ ชัยเกษม  บัวบุญ
คุณ Chompoo
คุณ Chompoo
คุณ กัญยาวีร์  อสัมภินพงค์
คุณ กัญยาวีร์  อสัมภินพงค์
คุณ กัญยาวีร์  อสัมภินพงค์
บริษัท ไทย ไทร ลอว์  แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
บริษัท แอ๊บโซลูท กู๊ดส์  จำกัด
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
คุณ ณัฐนาถ หนูเสมียน
ร้านไมตรีจิตสโตร์. วัจนี โชติธนพันธุ์
ร้านไมตรีจิตสโตร์. วัจนี โชติธนพันธุ์
บริษัท ทัสพาว จำกัด  สาขากาญจนบุรี
บริษัท ทัสพาว จำกัด  สาขากาญจนบุรี
บริษัท ทัสพาว จำกัด  สาขากาญจนบุรี
คุณ ศิริธัช  เพราะขุนทด
คุณ ฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
คุณ ฐานันตร์ อรุณเลิศวณิชชา
ศึกษาภัณฑ์ทิพากร
คุณ ชนัญธิดา  คงกระจ่าง
คุณ สกล
คุณ สกล
คุณนพปฏล  สกุลสม
คุณนพปฏล  สกุลสม
คุณ นงลักษณ ธนสุรไตรศักดิ์
คุณ นงลักษณ ธนสุรไตรศักดิ์
คุณ รำภา  จิระมณี
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
บริษัท คูย่งฮวด อุดรธานี จำกัด
คุณชลกนก พันแสงทอง
คุณ ปราณี..
คุณ ปราณี..
คุณ ปราณี..
คุณ ปราณี..
คุณ ณัฐวดี เพชรวงศ์
ชื่อลูกค้า
คุณวิชาดา  เชี่ยวชาญกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็ม เค เอส แอนเตอร์ไพร์ส
ร้าน วิช เทเลคอม
คุณ ปานศิริ ทองกัลยาณ์.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นซี ทูล
คุณวิวัฒน์ พิพัฒน์ตันติบวร
บริษัท ออร์เนท  เอสดีโอ จำกัด...
ร้านจันทร์หอมผ้าตีนจก
ร้านเหมืองแดงเภสัช  
คุณ บุษบา  บุญชัยวงค์ 
คุณ วาสนา เข็มเพชร
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน
คุณปทุมพร แก้ววงศ์
คุณ นพพร  ทองจันทร์
คุณ มนกานต์ ขัดสงคราม
คุณแจ๊คกราฟฟิคดีไซน์
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
คุณนิสิตา เสริมชีพ
คุณ กมลชนก ปุณวงษ์
คุณชยกร  ชื่นชูจิตร *จ่ายต้นทาง*
คุณ ปณิธาน  ศิริวัฒนไพศาล ร้านกล่องวัดจันทร์
ช.วัฒนา มอเตอร์
คุณภาคภูมิ เวชประสิทธิ์
คุณ อภิภูมิ ไชยพร
คุณ เอกชัย  รัตนะสิทธิ์
คุณวิชัย มนัสวิยางกูร
ร้านแก้มแดง 
บริษัท ออร์เนท เอสดีโอจำกัด สาขาที่ 00001
คุณจิตติคม หิรัณยธร
ร้านทุกอย่าง 20 บาท หน้าอำเภอรัตภูมิ/ คุณชนุตพร ช่วยแท่น
ร้านอึ้งฮั่วฮะอะไหล่
คุณ มาลัยพร  สิงห์ถิ่น
ร้านนภาภรณ์การค้า   
คุณ เจนจิรา จุ้ยเทียน
หจก.ถูกใจแอร์การไฟฟ้า
ร้าน เลิฟกิ๊ฟช็อป
คุณ กัณณิกา ปลื้มอารมณ์
คุณนฤเกสรี สมคะเน
คุณ ศิริลักษณ์  ลีนุตพงษ์
คุณ ทองสืบ  สมหมาย
คุณกาญจนา ทะคง
บริษัท เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
คุณ กัลยาณี.    ชัยฤกษ์
บ.เบลเฟอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณ ธิดารัตน์ วิสัชนาม
คุณพงศ์พันธุ์ กุลทา
7 Shop
บริษัท 299 จำกัด.
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
นิสสันปากน้ำโพขนส่ง  สาย 4 โทร02-4296164
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ธนภาคย์ ขนส่ง  ถ.ศาลาธรรมสพม์ ซอย 8 โทร.02-8852050
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 093 เลขที่ 04641
0
เล่มที่ 174 เลขที่ 8655
เล่มที่ 174 เลขที่ 8653
เล่มที่ 174 เลขที่ 8654
5319030061741
5319030061833
5319030061598
5319030061611
5319030061666
5319030061796
5319030061871
5319030061703
5319030061567
5319030061635
5319030061802
5319030061710
เล่มที่ 854 เลขที่ 42654
เล่มที่ 854 เลขที่ 42655
เลขที่ 629019421
เลขที่ 629019423
เล่มที่ 371 เลขที่ 18511
0
เล่มที่ 1844 เลขที่ 092180
เลขที่ 14936
เลขที่ 02-40768
เล่มที่ 191 เลขที่ 9550
เลขที่ 93859
เล่มที่ 0309 เลขที่ 015443
เล่มที่ 274 เลขที่ 13678
เล่มที่ 274 เลขที่ 13679
เล่มที่ 274 เลขที่ 13677
เล่มที่ 559 เลขที่ 27948
0
เลขที่ TP74315
เล่มที่ 041 เลขที่ 2018
เล่มที่ 223 เลขที่ 11126
เล่มที่ 845 เลขที่ 42224
0
PC314648323TH
PC314648385TH
PC314648399TH
EW240124692TH
EW240124701TH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
จำนวน
1 กล่อง
5ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง
8 กล่อง
1กล่อง
.......
1กล่อง
6 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
2กล่อง2ห่อ1ม้วน
1 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
2 กล่อง
2ห่อ1ม้วน
1กล่อง2ม้วน
......
3ห่อ
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
1กล่อง
3 กล่อง
13ห่อ
3กล่อง
3 มัด
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
7กล่อง
1 กล่อง
.......
2ห่อ
1กล่อง1ห่อ
3ห่อ
1กล่อง3ห่อ
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ
1กล่อง
4กล่อง6ห่อ
1 ชิ้น 0.69
1 ชิ้น 3.66
1 ชิ้น 11.20
1 ชิ้น 1.25
1 ชิ้น 0.60
4 BBBB
4 BBBC
3 BBB
3 BBB
1ม้วน A
1 B
1ม้วน (400.-)
8 (6B2C)
1 C