ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190223AA01-02
THASS20190223AA02-02
THASS20190223AB01-09
THASS20190223AB02-09
THASS20190223AB03-09
THASS20190223AB04-09
THASS20190223AB05-09
THASS20190223AB06-09
THASS20190223AB07-09
THASS20190223AB08-09
THASS20190223AB09-09
THASS20190223AC01-01
THASS20190223AD01-03
THASS20190223AD02-03
THASS20190223AD03-03
THASS20190223AE01-01
THASS20190223AF01-02
THASS20190223AF02-02
THASS20190223AG01-01
THASS20190223AH01-01
THASS20190223AI01-03
THASS20190223AI02-03
THASS20190223AI03-03
THASS20190223AJ01-01
THASS20190223AK01-02
THASS20190223AK02-02
THASS20190223AL01-10
THASS20190223AL02-10
THASS20190223AL03-10
THASS20190223AL04-10
THASS20190223AL05-10
THASS20190223AL06-10
THASS20190223AL07-10
THASS20190223AL08-10
THASS20190223AL09-10
THASS20190223AL10-10
THASS20190223AM01-17
THASS20190223AM02-17
THASS20190223AM03-17
THASS20190223AM04-17
THASS20190223AM05-17
THASS20190223AM06-17
THASS20190223AM07-17
THASS20190223AM08-17
THASS20190223AM09-17
THASS20190223AM10-17
THASS20190223AM11-17
THASS20190223AM12-17
THASS20190223AM13-17
THASS20190223AM14-17
THASS20190223AM15-17
THASS20190223AM16-17
THASS20190223AM17-17
THASS20190223AN01-01
THASS20190223AO01-02
THASS20190223AO02-02
THASS20190223AP01-01
THASS20190223AQ01-03
THASS20190223AQ02-03
THASS20190223AQ03-03
THASS20190223AR01-01
THASS20190223AS01-02
THASS20190223AS02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219022841766439
5219022841767339
5219022841766839
5219022841767939
5219022841766639
5219022841767639
5219022841766539
5219022841767439
5219022841766739
5219022841767539
5219022841767039
5219022841767839
5219022841766939
5219022841768139
5219022841767139
5219022841768039
5219022841767239
5219022841767739
5219022841770239
5219022841768339
5219022841770739
5219022841768639
5219022841770939
5219022841769039
5219022841771239
5219022841769439
5219022841771539
5219022841769939
5219022841768239
5219022841768739
5219022841769539
5219022841769139
5219022841770839
5219022841769839
5219022841771139
5219022841770339
5219022841771439
5219022841770539
5219022841770439
5219022841768539
5219022841770639
5219022841768939
5219022841771039
5219022841769239
5219022841771339
5219022841769739
5219022841771639
5219022841770039
5219022841769339
5219022841768439
5219022841769639
5219022841768839
5219022841770139
5219022842161239
5219022842161539
5219022842161339
5219022842161639
5219022842161439
5219022842161939
5219022842161839
5219022842162039
5219022842226739
5219022842226839
ผู้รับ
คุณ กนกพร แตกเงิน
คุณ กนกพร แตกเงิน
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
คุณ ณัฐชยา กอนฮะ
พันโท ประเวศ  พุ่มศรี
พันโท ประเวศ  พุ่มศรี
พันโท ประเวศ  พุ่มศรี
คุณ ปณิตา  ตั้งเกษมจิตต์
บริษัท ซีซันส์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซีซันส์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
คุณ ปวริศร์ ศรีพุ่ม
คุณ กนกพล  ภูมาศ
คุณ กนกพล  ภูมาศ
คุณ กนกพล  ภูมาศ
คุณ ประวิทย์ แสงดารา
คุณ รักษ์สิทธิ์ / ข้าวปั้นฟู้ดส์
คุณ รักษ์สิทธิ์ / ข้าวปั้นฟู้ดส์
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณ ภัสส์ศา สารีบุตร
บริษัท ซีวายช็อป จำกัด
บริษัท ซีวายช็อป จำกัด
คุณ ศิรินันท์ เพ็งเนตร
คุณปิยานุช(บริษัท อาร์ตคลับ จำกัด)
คุณปิยานุช(บริษัท อาร์ตคลับ จำกัด)
คุณปิยานุช(บริษัท อาร์ตคลับ จำกัด)
ร้านMr.Can
คุณพิสิทธิ์ ศิริพานิช
คุณพิสิทธิ์ ศิริพานิช
ชื่อลูกค้า
คุณพัชรี  บัวศรี
คุณลดาวัลย์ คลี่แก้ว
คุณ อารญา นิลขันธ์
นางรัชนี ฉ่ำหวาน
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314647478TH
PC314647464TH
EW241663557TH
EW241663565TH
จำนวน
1 ชิ้น 0.41
1 ชิ้น 0.76
1 ชิ้น 0.41
1 ชิ้น 1.04