ชื่อลูกค้า
บริษัท ทาเคะโมโตะ แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วาลเมท จำกัด
บริษัท เบเบ้โซลูชั่น จำกัด (สาขาที่ 00001)
SMDIT.
ร้าน AL SERVICE
คุณ ฐิตาภา กาวิละ
คุณภวรัญชน์  จงอุรุดี
ร้านวิวัฒน์ สังฆัณฑ์
บริษัท สยาม โอยามา จำกัด
คุณ รัตนาภรณ์
บริษัท ทัชช้อป จำกัด
คุณอนุรักษ์  โรจนประดิษฐ์
คุณ บาตร
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ธนาภรณ์ ธารทอง
คุณ  สุรสิทธิ์  ประสงค์เงิน
คุณ ภูเบศ  ซองเกอร์วาลา โทรแจ้งก่อนจัดส่ง 1 ชั่วโมง
คุณอรวรรณ  วิชญวรรณกุล
คุณ วสุธิดา   ภาคินธนะอุดม
บริษัท วีไบค์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ อัทธนียา ชัยปกรณ์วงศ์
คุณวินันดา  สุกิจปาณีนิจ
คุณสาวิตรี มหาพรชัย
บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เลนจ์ เอเชีย จำกัด
คุณ กัลยาณี.    ชัยฤกษ์
คุณณัฐฏ์. นามนนท์
ลิสา ทอมมัส เบ็ลพาร์คเรสซิเด้นซ์
คุณ สมฤดี ขาวโต (แพน)
ร้าน Postsmile
คุณ ชัชกุล สุวรรณหงส์ ขอด่วนภายในวันพฤหสับดี
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
คุณ จันทภา  ลือเรืองสุวรรณ์
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย/ คุณ ปาริชาต ธีระศิลป์
คุณ ธีรดาภรณ์ ควินน์
คุณชมนิตย์  สิริภัทร์คูณธนา
คุณ เจนจิรา ภูเกิด
คุณฟาตีมะห์  บินเจะมูซอ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 2010 2996 4 TH
PC 2010 2997 8 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174256 / TDZ18174258
TDZ18174260
TDZ18174259
TDZ18174267
จำนวน
1 ชิ้น 13.79
1 ชิ้น 4.37
12+5ม้วน/เหมา
2+10ห่อ
3 AAA
1+1ม้วน BB
3 AAB
2 AA
3 BBC
1 A
1 B
2 AC
1 C
2 CC
1 B
1 B
3 AAC
2 AA
1+1ม้วน CB
1+2ม้วน CAA
4 AABC
2 AB
1 C
1 B
3 AAC
2 AC
1 C
2+1ม้วน ACB
2 AA
4 AAAA
1 C
1+1ม้วน/เหมา
1 A
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น