ชื่อลูกค้า
คุณอภิลักษณ์ ดวงโสมา
คุณวิภา ใจปลื้ม
คุณ กุลนันท์  วิไลวรรณ
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บจก.แจ่มใส พับลิชชิ่ง คุณ สุรัสวดี  นาโสก
ร้านลี่ไท่ฟู่ คุณภคินี สืบกินร
บริษัท เอ็มพอริโอ้ คอนโทรลส์ จำกัด
คุณ วรัญญา  จั่นเพชร
คุณ มรกต แป้นศรี
บริษัท ก้าวหน้าเคมิคอล จำกัด
คุณบลู
บริษัท เคมมิคราฟ จำกัด
คุณ วัชราพรรณ รอดพิลา  ร้านหนังสือ Booki
คุณ  วาสนา  คงขจร
บริษัท นิวตร้า กรีน จำกัด
บริษัท เพียวราโรส (ประเทศไทย) จำกัดออฟฟิศหยุด เสา-อาทิตย์
บริษัท เอส.วี.เค. เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด
คุณ เตย  sewing Lab
บริษัท ซุยโกะ แมชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณ ปริวรรต รุจิเวชวงษ์
คุณนัฐยา  สุริยผล
คุณ สลิตตา เกิดมี
คุณ วิโรจน์ ประเสริฐสิทธิ์
คุณ อรณิชชา บุญเชิด /ร้าน Bowlie ปั๊มน้ำมันเชลล์ MC
คุณ อารีนา  ทองเจือ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 2009 8079 3 TH
PC 2009 8078 0 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723858989TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723858992TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV723859009TH / EV723859012TH
TDZ18121781
TDZ18121780
TDZ18121783
TDZ18121782
TDZ18121779
จำนวน
1 ชิ้น 4.29
1 ชิ้น 2.65
1 B
4 AAAC
2 AC
5 AAAAB
1 A
1 A
1 C
1 ชิ้น 1.53
3 AAA
46ถุง/เหมา
2 AC
3 BBB
3 AAA
1+2ม้วน / เหมา
2 AB
1 ชิ้น 0.75
1 C
2 ชิ้น 2.65/2.65
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น