ชื่อลูกค้า
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
นายสราวุธ  ราชจันทร์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PB 9571 0429 9 TH/PB 9571 0430 8 TH/PB 9571 0431 1 TH
PB 9571 0428 5 TH
จำนวน