ชื่อลูกค้า
คุณมธุรดา จงเพิ่มวัฒนะผล
คุณ ปกรณ์ คั้งศิริไพศาล
คุณ  จุฑารัตน์
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม ถ้าไม่มีคนรับฝาก รปภ.หน้าหมู่บ้านได้เลย
คุณธวัช นวคุณานนท์
คุณอารีรัตน์  เขมโสภาวัฒน์
บริษัท สยามพัฒนาคอนกรีต จำกัด สาขาลำพูน
ร้าน โตโก (คุณ ชญาน์นันท์ พิมพ์วันวงศ์)
ร้าน ทวีวัฒน์  (คุณวาริน  ธนันต์วณิช)
คุณ ณฏฐพรรณ  ธรรมพิงค์
นายกิตติพงศ์ ปาละธรรม
ห้างหุ้นส่วนสามัญร้านโชคอนันต์ และ ร้านเวลาดีดี ดอทคอม
คุณ ตรีเนตร  แซ่โง้ว
คุณ ทิพธ์สุคนธ์ คงเจริญ
ร้านบ้านองุ่น
คุณชไมพร พิมพ์สวรรค์
คุณ ณัฐพล  ผ่องใส
คุณ วิทยาการ จันทร์เนตร
คุณ วิไลลักษณ์  เพ็ญเขตรวิทย์
คุณ สุพัฒตรา   ภักดีศรี
คุณ อรพรรณ  มาอินทร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เค โลหะกิจ
Vootipong Limpanitivat
บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด (คุณณัฐพงษ์)
คุณ ธัญลักษณ์  ธีรภัทรอาภรณ์
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ พรศักดิ์  ทิพย์ธเนศวร  (ร้านนำแสง ฟาร์มาซี) จ่ายต้นทาง( จัดส่งถึงที่คะ )
คุณฉัตรดาว   เสตะปุตตะ / ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ
หจก.ปรินทรการค้า
คุณ สุพรรษา จึงเจริญ
คุณ พิมพ์นารา จันทร์น้อย
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์
บริษัท ไลฟ์เวลล์ ไอที ดิจิตอล จำกัด (โกดังสินค้า)
บริษัท คอฟเฟล็ช จำกัด
ทองประทาน ปริ้นติ้ง
นางเรืองรัตน์  แก้วมี
คุณอินทร์ดาว    ร้านBIGWAY
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
ศูนย์เวลาสากลนาฬิกาขอนแก่น
บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณภูชิษา  สนั่นไหว
คุณ ภัณฑิลา   พลทอง
คุณ ณรงค์ชัย ชูยศ
ส.ต.ต.บุญพิทักษ์  พุ่มอ่ำ
ชื่อบริษัทขนส่ง
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
นิวหมงเส็ง โคราช สาย  3 ซอยสนามกีฬา  เบอร์โทร0932825253
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
ส.สมจิตร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  135  เลขที่  6712
เล่มที่  427  เลขที่  21335
เล่มที่  427  เลขที่  21337
เล่มที่  427  เลขที่ 21336
5318050004875
5318050004813
5318050004868
5318050004899
5318050004752
5318050004837
5318050004806
5318050004776
เล่มที่ 185  เลขที่  7855
เล่มที่  0788  เลขที่  039384
เล่มที่  578  เลขที่  28880
เล่มที่  0788  เลขที่  039386
เล่มที่  0168 เลขที่  008362
เล่มที่ 0788  เลขที่  039385
เล่มที่  701  เลขที่   35027
เล่มที่  578  เลขที่  28879
เล่มที่  158  เลขที่  7854
เลขที่ 02-18016
เล่มที่ 1755 เลขที่  8773
เล่มที่  1755  เลขที่  87731
เล่มที่  1634  เลขที่  81686
เล่มที่  866  เลขที่  43296
เล่มที่  485  เลขที่  24208
เล่มที่   1649  เลขที่  82432
เล่มที่  1649  เลขที่  82433
เล่มที่ 129  เลขที่  06428
เล่มที่  471  เลขที่  23518
เล่มที่  472  เลขที่  23576
เลขที่   B0118014883
เล่มที่  597  เลขที่  29812
เลขที่ B0118051250
เล่มที่  272  เลขที่  13597
เล่มที่  295  เลขที่  14711
เล่มที่  295  เลขที่  14710
 
เล่มที่  540  เลขที่  26951
จัดส่งที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
PB 7118 7374 5 TH
PB 7118 7373 7 TH
EU944937299TH
EU944937285TH
จำนวน
1กล่อง1มัด
1กล่อง1ห่อ
1ห่อ1ม้วน
2 กล่อง
2กล่อง2ห่อ
2 ม้วน
10 มัด
2กล่อง1ห่อ
1 มัด
 1ห่อ
1กล่อง1ห่อ
3 ม้วน
1 กล่อง
2 กล่อง
3ห่อ1กล่อง1ม้วน
1กล่อง
2 ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง2ห่อ
1กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2 ห่อ
1กล่อง
5 ม้วน
1กล่อง1ห่อ
5กล่อง4ห่อ
4 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
3 ม้วน
3 กล่อง
1 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
6 กล่อง
4 ห่อ
4 มัด
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ห่อ1ม้วน
3 กล่อง