ชื่อลูกค้า
คุณณัปภัช  ภูมีพาน
บริษัทื ศรีเต็งกลการ  จำนกัด
บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด
คุณทรงสิทธิ์  อัตระผดุง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติคุณ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
ร้านกระปุกหอม ทวีวัฒน์ เอื้อโอภาพัฒน์
Nirun Boonkum
ร้าน แพ็คกิ้งแลนด์
คุณ อรพิณ ภีมเดชาชัย
C.M.NAMU.LTD.PART
โรงคั่วกาแฟปรีดา (คุณธุมาวดี  สุวัณณกีฎะ)
คุณเรวัติ  เลอไกรสิทธิ์
คุณ ธัญชนก อัครชัยธัญศิริชัย
นายธนนท์  ณ น่าน
ร้านชัยโมบาย// คุณอุไรพร ตันติโรจน์
คุณ ณัฎยา  บูชา
คุณ อุไรวรรณ ต๋องเรียน
ร้านไมตรีจิตสโตร์. วัจนี โชติธนพันธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต(คุณ อัมรินทร์ จันทร์พิทักษ์ )
คุณสิทธิเดช  ศรีคราม
บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
คุณ สิทธิโชติ บุญช่วย
คุณ ศิริรัตน์  วงษ์ทรัพย์
บริษัท เอสเท่แคร์ คอสเมซูทิคอล แอนด์ ซัพพลีเมนทารี่ จำกัด (จัดส่งถึงบริษัทด้วยค่ะ )
ร้านอบอุ่นการไฟฟ้า
คุณ ฐิรยา  งอสอน  ร้านเศรษฐีขายกล่อง
บริษัท เซิง หยิง จำกัด
คุณเค้ก   หจก.ทิพย์รัตน์การเกษตร
บจก.สินทรัพย์สุโขทัย
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
คุณ พัชรวัลย์  สว่างศิลป์  จ่ายต้นทาง
คุณพลวุฒิ  แซ่ตั้ง
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
คุณวรรณวิสา  เสมาทอง
คุณ ณัฐพิมล   ชัยศักดิ์เลิศ
ร้าน อาทติย์เจริญยนต์  และร้านนิวอะไหล่
คุณ สุจิตรา เหล็กศรี
ร้าน Zeedoke มหาสารคาม (คุณพิลัยวรรณ ผ่องอำไพโชค)
ร้าน บางส้านพานิช
บริษัท แสงมณี  เคมีคอล (เก็บค่าขนส่งปลายทาง)
คุณ นัฐยา อุสายพันธ์ /ค่าขนส่งเก็บปลายทางค่ะ
คุณ กฤษดา ศรีปัญญา
คุณ อรชร สิงหพันธ์ ร้านท่าใหมบุ๊คส์
ร้านไซเบอร์ ริช
บริษัท นิว มอร์นิ่ง จำกัด
คุณแพรพรรณ ธิติวิเชียรเลิศ Baby&Todd  ส่งที่บ้านค่ะ ขอด่วนค่ะ
บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
ร้านโพสต์ แอนด์ เพย์ (คุณจิรวดี)
บริษัท ไทย เอส เอส กรุ๊ป จำกัด
คุณ ศรีนวล กลิ่นหอม
คุณ ศรีนวล กลิ่นหอม
 ร้านนราแพ็คกิ้ง
บริษัท พลัส เอ๊กซ์เพรส จำกัด
คุณ ปวิตรา ไพรสันต์
บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกีด
เตตร้า เทค อิงค์
รศ.พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์ / กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนส่งสินค้าค่ะ
คุณ ลภัสรดา วรบรรพต
บริษัท สยาม แอดวานซ์ คาร์ตอน จำกัด/ คุณธนภัทร
คุณ ชูพงศ์  วรรณวัฒน์
คุณ ดาวใจ  อินทะ
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์ เดลิเชยส คอฟฟี่ / ขอด่วนที่สู๊ด!
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด คุณ สุดารัตน์ ด่วน ส่งพรุ่งนี้
คุณ ปณิตา  ตั้งเกษมจิตต์
บจก.แจ่มใส พับลิชชิ่ง คุณ สุรัสวดี  นาโสก
คุณ รักษ์สิทธิ์ / ข้าวปั้นฟู้ดส์
คุณ ลัคนา บุรพธานินทร์
บริษัท ออโตเมติค บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
คุณกองพล  ดุลอำนวย
บริษัท  สโกมาดิ  (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณธเนษฐ  พิมพาทอง  / รบกวนส่ง26/5/2561 ค่ะ
คุณปิยะฉัตร  หิรัญยัษฐิติ
บริษัท  ไทย เอง กอง คอนเทนเนอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
สนามชัย อุปกรณ์
คุณ .วรัสภรภ์ วิริยานิธิสกุล
K.เอ๋
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ชื่อบริษัทขนส่ง
เขื่อนขันธ์รุ่งเรืองขนส่ง ศาลายา เบอร์โทร  042-316661/081-6613046
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
ศรีสะเกษพนมรุ้ง สาย 5
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
บารมีขนส่ง ศูนย์ขนส่งไฮสปีค 555  สาย 4 โทร.087-8309947
หจก.พีทีที ทรานสปอร์ต สาย 4 02-4296238
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ส่ง สุโขทัย ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1 โทร.02-8880734
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
เจียเจ้งกี่ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 หลังโรงไม้
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ข้ามสมุทร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3 ซอย 17
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์ 077-643310
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สหมิตรเดินรถจันทบุรี สาย 2 ศูนย์ขนส่ง  LSR
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
นัดรับสินค้าที่สาย 2 ปั๊มน้ำมันเอสโซ่
พิชิตขนส่ง  สาย 2 ซอย 24
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  071  เลขที่  3525
เล่มที่  1250  เลขที่  62479
เล่มที่ 258 เลขที่  12888
เล่มที่   217  เลขที่  10849
เล่มที่  736  เลขที่  36757
เล่มที่  736  เลขที่  36756
เล่มที่   488  เลขที่  24399
เล่มที่  488  เลขที่  24400
5318050324348
5318050324447
5318050324409
531805324416
5318050324362
5318050324386
เล่มที่  199  เลขที่  9904
เล่มที่  196  เลขที่  9800
เล่มที่  59  เลขที่  2905
เล่มทีท  454  เลขที่  22665
เล่มที่  443  เลขที่  22146
เล่มที่  016  เลขที่  0790
เล่มที่  132 เลขที่  6561
เล่มที่  0084  เลขที่ 004151
เล่มที่  131  เลขที่  6507
เล่มที่  113  เลขที่  05610
เล่มที่ 6078 เลชขที่  31
เลขที่ 03-18435
เลขที่  03-18434
เลขที่  03-138433
เล่มที่  1207  เลขที่  60349
เลขที่  005645
เล่มที่  270  เลขที่ 13493
เล่มที่ 392  เลขที่  195494
เล่มที่  392  เลขที่  19593
เล่มที่  1250  เลขที่  62478
เล่มที่  262 เลขที่ 13054
เล่มที่  166  เลขที่  08297
เล่มที่  566  เลขที่  33
เล่มที่  679  เลขที่ 33909
เลขที่บิล  B0118021080
เลขที่ 9345
เล่มที่  01  เลขที่  0012
เล่มที่ 312  เลขที่  15558
เล่มที่  15000  เลขที่  749969
เล่มที่  264  เลขที่  13198
เล่มที่  709  เลขที่  35448
เล่มที่  589  เลขที่  29433
เล่ที่  589  เลขที่  35448
เล่มที่  589  เลขที่  29435
เล่มที่  589  เลขที่  29435
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
เล่มที่  555  เลขที่  27707
เล่มที่ 1444  เลขที่  72195
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967 / 087-7118350
PB 9571 0043 9 TH
PB 9571 0044 2 TH
เล่มที่  199 เลขที่  9905
จำนวน
2 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1 ม้วน
4 กล่อง
2 ห่อ
2กล่อง1ห่อ2ม้วน
2กล่อง1มัด1ม้วน
4 กล่อง
5 ห่อ
4 กล่อง
3กล่อง1ห่อ
1 กล่อง
2 มัด
2 ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง
1กล่อง
2 ห่อ 1กล่อง
1ห่อ
1กล่อง
2ห่อ2ม้วน
1 ห่อ
1 กล่อง
1กล่อง10ห่อ
1กล่อง
1 กล่อง
1 ห่อ
4 ห่อ
2ห่อ
7 กล่อง
1 กล่อง
2กล่อง
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
1 กล่อง
3 กล่อง
1กล่อง
3กล่อง11ห่อ
3กล่อง3ม้วน
1ห่อ
21 ห่อ
1กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
2กล่อง
3ห่อ
2ห่อ1ม้วน
1 กล่อง
1กล่อง1ห่อ
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
5กล่อง1ห่อ
2 ถุง
2 ถุง
1กล่อง2มัด
1กล่อง1มัด4ม้วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 กล่อง 4.52
1 ม้วน 2.65
1กล่อง2ห่อ