ชื่อลูกค้า
คุณจตุรวิทย์  มีรอด
คุณ การันต์ หมั่นเจริญ
คุณ วงศธร สุวรรณศิลป์
คุณ มงคลรัตน์ ชวาลพิชญ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC 2010 2083 2 TH
EV576342468TH
EV576342471TH
TDZ18121856 / TDZ18121857 / TDZ18121858
จำนวน
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 6.00
1 ชิ้น 1.78
3 ชิ้น