ชื่อลูกค้า
คุณ ณิชาภา เพ็ชรจรูญ
คุณจุฑามาศ สวัสดิ์เอื้อ
คุณ ณัฐวุฒิ กังวาน
คุณ วรวรรณ ดีนาน
คุณสุธาสินี  วงษ์กวานกลม
คุณ นภาพร ศรีเมฆ
คุณ ยอดพล อุทัยพัฒน์
คุณ เกษราภรณ์ ผิวสงคราม
คุณ สมนึก แซ่ล้อ
คุณ ดิษยารินทร์ สิทธานรานุพงศ์
คุณ ธนพร เพชรจรัส
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บจก. ชีวิต ชีวา อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท วานาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีทีเอ็ม เมดีเคิล จำกัด (คุณ รุ่งนภา อัศดรศักดิ์)
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด หยุดเสาร์อาทิตย์
คุณณฤดี  สุจันทา
หจก.ซาโก อิเล็กทรอนิกส์ คุณพิเชียร บุญมาเปรม
คุณ รงครัตน์ รัตนพงศ์
คุณ อนวัช อินสมเชื้อ
คุณ แจน
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314648969TH
PC314648955TH
EW676820523TH
EW676820506TH
EW676820554TH
EW676820510TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 2.64
1 ชิ้น 0.84
3 ชิ้น 1.18/1.94/1.24
1 ชิ้น 2.18
1 ชิ้น 0.14
1 ชิ้น 4.05
1 C
3 CCC
3 BBC
2 CC
1 B
3 BBB
4 BBBC
5 BBBBB
2 BC
9 (5B4C)
16 (15B1C)
2 BC
1 C
1 C
8 (6B2C)
4 BBBC

หน้าที่ 5 จาก 249