ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
66
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190322AH01-01N
THASS20190326AN01-01N
THASS20190326BE01-02N
THASS20190329AA01-01
THASS20190329AB01-01
THASS20190329AC01-06
THASS20190329AC02-06
THASS20190329AC03-06
THASS20190329AC04-06
THASS20190329AC05-06
THASS20190329AC06-06
THASS20190329AD01-01
THASS20190329AE01-01
THASS20190329AF01-01
THASS20190329AG01-01
THASS20190329AH01-01
THASS20190329AI01-01
THASS20190329AJ01-01
THASS20190329AK01-02
THASS20190329AK02-02
THASS20190329AL01-03
THASS20190329AL02-03
THASS20190329AL03-03
THASS20190329AM01-01
THASS20190329AN01-01
THASS20190329AO01-01
THASS20190329AP01-04
THASS20190329AP02-04
THASS20190329AP03-04
THASS20190329AP04-04
THASS20190329AQ01-02
THASS20190329AQ02-02
THASS20190329AR01-01
THASS20190329AS01-02
THASS20190329AS02-02
THASS20190329AT01-01
THASS20190329AU01-01
THASS20190329BL01-01
THASS20190329AV01-03
THASS20190329AV02-03
THASS20190329AV03-03
THASS20190329AW01-01
THASS20190329AX01-01
THASS20190329AY01-04
THASS20190329AY02-04
THASS20190329AY03-04
THASS20190329AY04-04
THASS20190329AZ01-03
THASS20190329AZ02-03
THASS20190329AZ03-03
THASS20190329BB01-01
THASS20190329BC01-01
THASS20190329BD01-01
THASS20190329BE01-02
THASS20190329BE02-02
THASS20190329BF01-01
THASS20190329BG01-03
THASS20190329BG02-03
THASS20190329BG03-03
THASS20190329BH01-01
THASS20190329BI01-01
THASS20190329BJ01-05
THASS20190329BJ02-05
THASS20190329BJ03-05
THASS20190329BJ04-05
THASS20190329BJ05-05
THASS20190329BM01-01
THASS20190329BN01-03
THASS20190329BN02-03
THASS20190329BN03-03
THASS20190329BO01-01
THASS20190329BQ01-01
THASS20190329BR01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5219033033612489
5319033048750409
5219033041456599
5219033043666099
5219033043667499
5219033043666199
5219033043667799
5219033043666499
5219033043667899
5219033043666299
5219033043667099
5219033043667599
5219033043666399
5219033043666599
5219033043667699
5219033043667299
5219033043666699
5219033043667399
5219033043666899
5219033043668099
5219033043666799
5219033043667199
5219033043670499
5219033043667999
5219033043670999
5219033043668599
5219033043671399
5219033043669099
5219033043671899
5219033043669599
5219033043672299
5219033043669999
5219033043670899
5219033043668199
5219033043671299
5219033043668899
5219033043671599
5219033045183899
5219033043669399
5219033043671999
5219033043669899
5219033043672499
5219033043670399
5219033043668299
5219033043668699
5219033043671199
5219033043669199
5219033043671699
5219033043669699
5219033043672099
5219033043671799
5219033043672599
5219033043672199
5219033043668499
5219033043669799
5219033043668799
5219033043670299
5219033043669299
5219033043670799
5219033044724599
5219033044724999
5219033044724799
5219033044725099
5219033044724699
5219033044725199
5219033044724899
5319033049722309
5319033049722609
5319033049722809
5319033049722409
5319033049722509
5319033049722709
5319033049848909
ผู้รับ
คุณอนัญญา ศรีชู
คุณ พักตร์เพ็ญพร ปัญญา
คุณ อรุณี โจภูเขียว
คุณ ลดาภรณ์ สุกิจปาณีนิจ
คุณ ณัชชาภัทร เพชรมหาวรลาภ
คุณ สายสุรีย์ ปราณีตพลกรัง
คุณ สายสุรีย์ ปราณีตพลกรัง
คุณ สายสุรีย์ ปราณีตพลกรัง
คุณ สายสุรีย์ ปราณีตพลกรัง
คุณ สายสุรีย์ ปราณีตพลกรัง
คุณ สายสุรีย์ ปราณีตพลกรัง
บริษัท คอสมอส เอวี จำกัด
คุณ พัชรี เจียมสกุลทิพย์
คุณ จิระวัฒน์ เจษฏาพาณิชย์
ร้านพี่เก่งช็อป
Knbabyshop
คุณนัยนา  พิชากูล
คุณเกรียงศักดิ์ วันตา
คุณสมศักดิ์ แจ้งในเมือง
คุณสมศักดิ์ แจ้งในเมือง
คุณเสรี วงศ์อามาตย์
คุณเสรี วงศ์อามาตย์
คุณเสรี วงศ์อามาตย์
คุณ กิตติพงษ์ วามนตรี
คุณ นาถยา  ศรีลาย
หจก.เอส ไซ สกรีน
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณณฐมน  สมศิริ
คุณ สุกัญญา เทียมองอาจ
คุณ สุกัญญา เทียมองอาจ
คุณ ศรีวรา อารยวงษ์กุล
คุณอเนก  ชาติอนุลักษณ์
คุณอเนก  ชาติอนุลักษณ์
คุณ มลิษา  ราศีวงษ์
คุณธนากร เหลืองดำรงค์
คุณธนากร เหลืองดำรงค์
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ สมฤทัย พยนต์เลิศ
คุณ อุกฤษณ์  รอดฉัยยา
คุณสุจิรา กาญจนพงษ์พร
บ้านสวน สุขใจ
บ้านสวน สุขใจ
บ้านสวน สุขใจ
บ้านสวน สุขใจ
บริษัท มาร์โคนี่ จำกัด
บริษัท มาร์โคนี่ จำกัด
บริษัท มาร์โคนี่ จำกัด
คุณ วรธรรม อิ้วสวัสดิ์
คุณ กุลธิดา ดวงสุวรรณ
คุณอรรถพล อังคณานิธิ
คุณ สันติ มานะดี
คุณ สันติ มานะดี
คุณ พรเทพ ชาวจีน
คุณมนตรี สุวรรณพรม
คุณมนตรี สุวรรณพรม
คุณมนตรี สุวรรณพรม
คุณสาธิต  ประเสริฐมรรค
jirasak khongtha
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
กล่องไปรษณีย์ เชียงราย
บริษัท เซเว่นเลคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทสยามเมดดิคอลเซลส์แอนด์ซัพพลายจำกัด
บริษัทสยามเมดดิคอลเซลส์แอนด์ซัพพลายจำกัด
บริษัทสยามเมดดิคอลเซลส์แอนด์ซัพพลายจำกัด
หจก.เวิร์คไอที
บริษัท เดกโก้ อินทีเรีย จำกัด
คุณอรุณี โจภูเขียว
ชื่อลูกค้า
คุณ ณรินศักย์ อุณวงษ์.
นายธัญญบูรณ์ สิงห์ปาน
คุณ มนฤทัย  ฐิติกานต์สกุล
คุณ ธัญญรัศม์ วีระวัฒนาเดช
บริษัท เวสเทิร์นพาร์ท อินเตอร์แมค จำกัด
คุณ สิทธิเดช เดชแพ
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
คุณ กัญญารัตน์  วิชิรัตน์
คุณ อำพล  กุดั่น
ร้าน สหยนต์ บางลี่
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
อิ่มบุญสังฆภัณฑ์
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
โรงพิมพ์บ้านดนตรี
คุณ วีระ จิตรดาภา
คุณ ธีรเชษฐ์ ธารากิตติวิโรจน์
ร้าน บุ๊คไบค์ 
คุณ อนุพงษ์ แสงจันทร์
คุณ สมทวี  สร้อยทอง
คุณ ดุษฎีวรรณ กันทะวงศ์
บริษัท  ซัธเธิน ซัพพลาย จำกัด
คุณชิตชญา  ตรีรัตจารุ
คุณ ขวัญอาราฎา อุตโม
บริษัท เฮป้า กรุ๊ป จำกัด
คุณ ฐิติญารัตน์  เพ็งสมบูรณ์
คุณ ณัฐสุดา อ้วนไพศาลวงษ์
คุณ ภาคภูมิ เทียมสงวน
คุณ บาตร
คุณนันทรัตน์ เธียรธนู
คุณ จักรกฤษณ์ ศรียุกต์นิรันดร์
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิปแมนชั่น
ร้านรองเท้ามือสองเบญจมาศ
โรงเรียนทอฝันมิวสิคแอนด์แดนซ์
บริษัท ริช เรสเตอรองค์ จำกัด ร้าน โชคดี ติ่มซำ 
อ้อย
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1  .081-4242245
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135/0833659898
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650485TH
PC314650525TH
PC314650517TH
PC3114650463TH
เล่มที่  273 เลขที่  13639
เล่มที่ 015  เลขที่  0730
เล่มที่ 234  เลขที่  11671
เล่มที่  234  เลขที่  11672
5319040002925
เล่มที่ 914 เลขที่ 45657
เลขที่  629028254
เล่มที่  531  เลขที่  26524
เล่มที่  531  เลขที่  26523
เล่มที่  113  เลขที่  05619
เลขที่  2568
เล่มที่ 360 เลขที่  17991
เล่มที่ 176  เลขที่  08775
EW676883687TH
EW676883713TH
EW676883695TH
EW676888052TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
0
0
0
0
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 3.34
1 ชิ้น 0.57
3 ชิ้น 2.65
2 ชิ้น 1.37/2.84
7 กล่อง
1 กล่อง 1 ห่อ
2 ห่อ
3 ถัง
5 ม้วนใหญ่
1 กล่อง
7 กล่อง 4 ห่อ
2 ห่อ 2กล่อง 1 ม้วนต่อ
3 กล่อง
5 ม้วน
2 กล่อง 27 ห่อ
3 กล่อง
2 กล่อง 1 ห่อ 1 ถุง
1 ชิ้น 6.00
1 ชิ้น 0.80
2 ชิ้น 1.06/5.61
1 ชิ้น 2.07
1 C
2+1ม้วน CCC
2+1ม้วน BCC
1 B
1 C
2 BB
1 C
1 C
4 BBBB
4+1ม้วน BBBBC
9 (9B)
1 B
4 BBBB
1 B