ชื่อลูกค้า
คุณ Ne
คุณ นิธิพัฒน์ ตันอนุชิตติกุล
Nuttida nathewet
บริษัท GSK จำกัด (คุณภัคธดา เงินประสพสุข)
คุณ ภควันต์ จันทร์เปล่ง
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณสมหมาย  โลกไพศาล
คุณ อิสราภรณ์  แก้วภูทอง
คุณ อิศเรศร์  กลิ่นหอม
คุณ กรรภิรมย์ ป้องแท้
บริษัท โซ แกลม จำกัด
คุณ ศิริธัช เพราะขุนทด
ชื่อบริษัทขนส่ง
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
ไปรษณีย์ EMS
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
นิ่มเอ็กเพรส  ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
TRACKING No.6721805024698
TRACKING No.6721805024834
TRACKING No.6721805024810
TRACKING No.6721805024780
TRACKING No.6721805024841
จำนวน
 
1 ชิ้น 4.42
2 ชิ้น 12.12/7.00
1 ชิ้น 0.80
1 ชิ้น 1.10
1 ชิ้น 1.66
1 ชิ้น 1.31
1กล่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง

หน้าที่ 314 จาก 356