ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191016AA01-01
THASS20191016AB01-01
THASS20191016AC01-01
THASS20191016AD01-01
THASS20191016AE01-01
THASS20191016AF01-01
THASS20191016AG01-01
THASS20191016AH01-01
THASS20191016AI01-01
THASS20191016AJ01-01
THASS20191016AK01-01
THASS20191016AL01-02
THASS20191016AL02-02
THASS20191016AM01-02
THASS20191016AM02-02
THASS20191016AN01-02
THASS20191016AN02-02
THASS20191016AO01-02
THASS20191016AO02-02
THASS20191016AP01-02
THASS20191016AP02-02
THASS20191016AQ01-03
THASS20191016AQ02-03
THASS20191016AQ03-03
THASS20191016AR01-03
THASS20191016AR02-03
THASS20191016AR03-03
THASS20191016AS01-04
THASS20191016AS02-04
THASS20191016AS03-04
THASS20191016AS04-04
THASS20191016AT01-04
THASS20191016AT02-04
THASS20191016AT03-04
THASS20191016AT04-04
THASS20191016AU01-05
THASS20191016AU02-05
THASS20191016AU03-05
THASS20191016AU04-05
THASS20191016AU05-05
THASS20191016AV01-05
THASS20191016AV02-05
THASS20191016AV03-05
THASS20191016AV04-05
THASS20191016AV05-05
THASS20191016AW01-05
THASS20191016AW02-05
THASS20191016AW03-05
THASS20191016AW04-05
THASS20191016AW05-05
THASS20191016AX01-06
THASS20191016AX02-06
THASS20191016AX03-06
THASS20191016AX04-06
THASS20191016AX05-06
THASS20191016AX06-06
THASS20191016AY01-01
THASS20191016AZ01-01
THASS20191016BA01-01
THASS20191016BB01-02
THASS20191016BB02-02
THASS20191016BC01-03
THASS20191016BC02-03
THASS20191016BC03-03
THASS20191016BD01-03
THASS20191016BD02-03
THASS20191016BD03-03
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119104189761569
5119104189762069
5119104189762769
5119104189762469
5119104189761769
5119104189762669
5119104189761669
5119104189762569
5119104189761869
5119104189762969
5119104189761969
5119104189762869
5119104189762169
5119104189763069
5119104189762269
5119104189763169
5119104189762369
5119104189763269
5119104189763369
5119104189765969
5119104189763969
5119104189766469
5119104189764469
5119104189766969
5119104189764969
5119104189767469
5119104189765469
5119104189767769
5119104189766069
5119104189763469
5119104189764069
5119104189764569
5119104189766569
5119104189765069
5119104189767069
5119104189765569
5119104189763569
5119104189767569
5119104189767869
5119104189764169
5119104189766369
5119104189764869
5119104189766769
5119104189765369
5119104189767369
5119104189765869
5119104189767669
5119104189766269
5119104189768169
5119104189766869
5119104189763669
5119104189767269
5119104189764269
5119104189767969
5119104189764669
5119104189768269
5119104189765269
5119104189765769
5119104189765669
5119104189766169
5119104189763869
5119104189764369
5119104189766669
5119104189764769
5119104189767169
5119104189765169
5119104189763769
ผู้รับ
บริษัท คาร์เปเดียมเมอร์ จำกัด
คุณ วนิดา เนียมจิตร
พีอะไหล่
คุณปรีดี ทองหล้า
คุณหทัยชนก   เกษมศิริ
บริษัท จีนีจีทีฟ อินโนกู้กส์ จำกัด
คุณทุติยา ฉัตรตันใจ
คุณ นวภัส  ตียหิรัญวัฒนา
คุณเทียนฉาย มาศเมฆ
คุณ นันทิกานต์ บัวพัฒน์
บริษัท มิเนอร์วา เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด
บริษัท โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัท โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป
ร้านถ่ายเอกสาร ทิวลิป
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณสุภจิรา หนูจักร
คุณ มุนิล โพนาคา
คุณ มุนิล โพนาคา
บริษัทก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป(2005)จำกัด
บริษัทก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป(2005)จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
บริษัท อินโนเวทีฟ ทิชชู จำกัด
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
บริษัท แอลโคเทค จำกัด
บริษัท วนาทิพย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท วนาทิพย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท วนาทิพย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท วนาทิพย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
คุณ ณัฐพงศ์ สุวรรณโน
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
บริษัท กรุงเทพเคมี จำกัด.
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณเมธินี ระรื่นเริง
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
คุณนิศาชล จึงคงอนันต์ (ฝ้าย)
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณ สิทธิพันธุ์ ชัยเทิดศิริ
คุณพิชญา รอดรัตน์
น.ส.สาลินี เรืองเดช
คุณ ณิชาดา  เพ็งนวม
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณ ชัยนรินท์ ปัญจเรืองพงศ์
คุณ สิริวรรณ ภูษิตประภา
คุณ ธนันยวรรณ  ภู่สุนทรสกุล รับเองที่ ปณ
คุณ ศกุลตลา โพธิ์มณี
คุณ สรวีย์ เรืองรักษ์
คุณ สุรภา แก้วลอย
ร้าน Tint bicycle
คุณพร้อมพงศ์ เพ็งธรรม
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD122511193TH / PD122511202TH
PD122511114TH
EI115652173TH
EI115652111TH
EI115652099TH
EI115652142TH
EI115652085TH
EI115652108TH