z12 img04

ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ ผลิตจากเนื้อโฟมอย่างดี ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง เพื่อคงความสดและสมบรูณ์ของผลไม้ และทำให้สินค้าดูดี มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย

 

 


z120101-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
320.00 ฿
z120102-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
360.00 ฿
z120103-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
400.00 ฿
z120104-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
550.00 ฿
z120105-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
600.00 ฿
z120106-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
700.00 ฿
z120107-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
770.00 ฿
z120108-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
850.00 ฿
z120109-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
650.00 ฿
z120110-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
700.00 ฿
z120111-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
800.00 ฿
z120112-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
950.00 ฿
z120113-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
1,200.00 ฿
z120201-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
350.00 ฿
z120202-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
400.00 ฿
z120301-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
650.00 ฿
ยังไม่ได้กำหนดรูปภาพ
z120302-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
750.00 ฿
z120303-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
820.00 ฿
z120304-img01
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
900.00 ฿