z12 img04

ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ ผลิตจากเนื้อโฟมอย่างดี ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง เพื่อคงความสดและสมบรูณ์ของผลไม้ และทำให้สินค้าดูดี มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย