การวัดมิติของกล่อง แสดงตามรูปภาพ ดังนี้

การวัดมิติของกล่อง

 โดยกล่องที่วัดจะเป็น 3 มิติ ดังนี้

1. ด้านกว้าง จะเป็นด้านที่แคบกว่าด้านยาว (ในกรณีที่กล่องเป็นทรงยาว) ให้ยึดเป็นด้านกว้างเสมอ 

2. ด้านยาว จะเป็นด้านที่ต้องยาวกว่าอีกหนึ่งด้านที่เหลือ ให้ยึดเป็นด้านยาว ในกรณีที่กล่องเป็นทรงจัตุรัส สามารถเรียกด้านกว้างและยาวเท่ากันได้เลย เช่น กว้าง 10 ซม. X ยาว 10 ซม. เป็นต้น

3. ด้านสูง คือ จากพื้นกล่อง ถึง ปากกล่อง